Статут благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Україна – милосердя»


1. Загальні положення.
2. Засновники.
3. Мета, завдання, сфери та напрямки діяльності.
4. Правовий статус фонду.
5. Майно та кошти фонду.
6. Права та обов’язки членів фонду. Порядок прийому та вибуття із фонду.
7. Органи управління фондом та контролю за його діяльністю.
8. Конференція.
9. Виконавчі органи фонду.
10. Наглядова рада.
11. Порядок обліку, звітності та контролю.
12. Припинення діяльності фонду.
13. Порядок внесення змін та доповнень до статуту фонду.
14. Заключні положення.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Україна – милосердя», далі в тексті – Фонд, є  недержавною неприбутковою міжнародною благодійною  організацією, яка об'єднує на добровільній основі юридичні особи і громадян України та зарубіжних країн, які досягли 18 років, для виконання завдань, передбачених цим Статутом з метою  здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб.
1.2.3асновниками Фонду не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету.
1.3.У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України,  законом   України   « Про благодійну діяльність та благодійні організації'', чинним законодавством України та тих країн, на територію яких поширюється діяльність Фонду, та цим Статутом.
1.4.Благодійна діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів, рівноправності його членів, гласності, добровільності та самоврядування.
1.5. Діяльність Фонду поширюється на всю територію Україну та на територію інших країн, в тому числі на територію країн Європейського Союзу та США, відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
1.6. Благодійна діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
1.7. Діяльність Фонду у вигляді благодійної допомоги має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог діючого законодавства України.
1.8. Найменування Фонду:
- українською мовою:  БЛАГОДІЙНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  «МІЖНАРОДНИЙ  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА - МИЛОСЕРДЯ».
Скорочене:
- українською мовою:  БО «МБФ «УКРАЇНА - МИЛОСЕРДЯ».
1.9.  Оргалізаційно-правова форма фонду - благодійна організація.
1.10.  Місцезнаходження  і юридична адреса Фонду: 37100, Полтавська область, Чорнухинський район, село Ковалі, вулиця Судевська, 70.

2. ЗАСНОВНИКИ ФОНДУ.
2.1. Засновниками Фонду є  Громадяни України. 
2.2. Засновники приймають рішення про утворення благодійного фонду, затверджують статут та склад органів управління та приймають інші рішення, пов'язані з утворенням та
державною реєстрацією благодійного фонду.
3. МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ТА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ.
3.1. Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також' розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Фонд створено з метою акумуляції матеріальних ресурсів та коштів для надання матеріальної та фінансової допомоги учасникам військових конфліктів та постраждалим внаслідок військових конфліктів, малозабезпеченим верствам населення, а також для здійснення заходів щодо  фінансування та матеріальної підтримки  іншої благодійної діяльності фонду.
3.2.Основними напрямками діяльності та завданнями Фонду є:
3.2.1. надання матеріальної та фінансової  допомоги учасникам військових конфліктів та постраждалим внаслідок військових конфліктів, малозабезпеченим верствам населення;
3.2.2.матеріальна та фінансова підтримка  малозабезпечених верств населення, інвалідів, багатодітних родин, пенсіонерів;
3.2.3.розробка і фінансова підтримка освітніх програм, доступних для всіх верств населення, особливо дітей з малозабезпечених родин;
3.2.4. допомога переселенцям із зони військових конфліктів, особливо в сільські місцевості, постраждалим від військових конфліктів у відбудові та оновленні житлового фонду, надання їм фінансових ресурсів, будматеріалів, продуктів;
3.2.5. підтримка малого і середнього бізнесу, допомога фермерам та іншим сільськогосподарським виробникам необхідними для ведення господарства ресурсами.
3.3.Для виконання статутних завдань Фонд в установленому законом порядку:
3.3.1. популяризує діяльність Фонду, поширюючи інформацію та пропагуючи свої ідеї та цілі для залучення благодійних внесків, а також для розширення географії діяльності Фонду;
3.3.2. бере участь у прийомі та безплатному розповсюдженні матеріальної, фінансової гуманітарної, технічної та іншої допомоги;
3.3.3. сприяє організації курсів, семінарів, по вивченню іноземних мов, основ благодійної діяльності  і т. ін.;
3.3.4. організує програми обміну волонтерського досвіду між Україною та іншими країнами;
3.3.5. сприяє видавничій діяльності;
3.3.6. сприяє збору та безплатному поширенню інформації стосовно благодійної діяльності;
3.3.7. представляє законні інтереси членів Фонду у державних, громадських та інших організаціях;
3.3.8. залучає в установленому порядку фінансові кошти від фізичних та юридичних осіб  для виконання статутних завдань;
3.3.9. проводить організацію та бере участь у проведенні та фінансовій підтримці національних та міжнародних благодійних заходів;
3.3.10. може  засновувати засоби масової інформації;
3.3.11. вступає в міжнародні контакти з неурядовими організаціями, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать статутним цілям Фонду з метою різнобічного співробітництва у сфері благодійної діяльності тощо;
3.3.12. надає фінансову допомогу членам Фонду та іншим волонтерам в оплаті відряджень по території України та до зарубіжних країн для навчання, стажування, вивчення волонтерського досвіду;
3.3.13. матеріально підтримує роботи волонтерів, що надають матеріальну та фінансову допомогу учасникам військових конфліктів та постраждалим внаслідок військових конфліктів;
3.3.14. співпрацює з українськими громадськими організаціями, осередками волонтерського руху, а також з відповідними організаціями, центрами, фондами і приватними інституціями зарубіжних країн;
3.3.15. сприяє створенню центрів збору матеріальних та фінансових благодійних ресурсів за кордоном, а також на території України, виступає виконавцем цільових благодійних програм, грантів, внесків;
3.4. Сферами благодійної діяльності є:
- освіта;
- охорона здоров'я;
- екологія, охорона довкілля та захист тварин;
- запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
-  культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
- наука і наукові дослідження;
- спорт і фізична культура.
- права людини і громадянина та основоположні свободи;
- розвиток територіальних громад;
- розвиток міжнародної співпраці України;
- стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та  підвищення конкурентоспроможності України;
- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
- сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
3.5.Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких формах:
- одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;
- систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;
- допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
- дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності Фонду;
- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
- прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
- фінансування конкретних цільових програм, що випливають із завдань Фонду;
- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
- інших заходів, не заборонених Законом.
3.6.Загальними зборами членів Фонду приймається благодійна програма Фонду, яка є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. На фінансування благодійних програм використовується вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств та організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов'язаних з функціонуванням Фонду. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.
3.7.Фонд здійснює міжнародну благодійну діяльність відповідно до Закону України  «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та надає благодійну допомогу, що не суперечить законодавству.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ.
4.1.Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
4.2.Фонд має відокремлене майно, самостійний баланс, інші рахунки в установах банків, може мати печатку та штампи зі своїм найменуванням; а також може мати бланки, символіку та іншу атрибутику, емблему та прапор (вимпел), а для членів Фонду – нагрудний значок, зразки яких затверджуються Конференцією. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
4.3. Фонд є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має   на  меті   отримання  та   розподіл   прибутків   серед   засновників,  членів  органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. На    працівників    благодійного    фонду    поширюється    законодавство    про    працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.
4.4. Фонд відповідає по своїм зобов'язанням усім своїм майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладене стягнення.
4.5. Держава не відповідає по зобов'язанням Фонду, а Фонд не несе відповідальності по зобов'язанням держави.
4.6. Фонд може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, мати       обов'язки   пов'язані   з   його   діяльністю,   бути   позивачем   та   відповідачем   у   суді, господарському та третейському суді,
4.7. Фонд є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.
4.8. Здійснення Фондом благодійної діяльпості у вигляді надання послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.
4.9. Для здійснення своїх статутних завдань Фонд в установленому порядку має право:
а) самостійно вирішувати питання щодо надання благодійної допомоги, використовувати за призначенням цільові пожертви, що надаються благодійниками на реалізацію благодійницьких програм, відповідно до умов надання цих пожертв;
б) створювати у відповідності із законодавством України та інших країн свої відділення, філії та представництва на території України та цих країн;
в) входити до складу союзів, спілок, асоціацій та інших об'єднань, що створюються на добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;
г) здійснювати обмін інформацією і спеціалістами з відповідними структурами зарубіжних країн;
д) проводити благодійні масові заходи, лотереї, аукціони;
е) організовувати збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
є) самостійно визначати форму, обсяги, об'єкти та суб'єкти благодійницької допомоги;
ж) відкривати рахунки в установах банків;
з) засновувати засоби масової інформації, підприємства й організації;
и) отримувати в користування оргтехніку, транспортні засоби та інші речі, необхідні для налагодження організаційної діяльності Фонду;
і) бути членом інших благодійницьких організацій;
ї) мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України, та популяризувати свою назву й символіку;
й) набувати майнові та немайнові права, бути позивачем, відповідачем чи третьою особою в суді (арбітражному та третейському суді), мати інші права згідно з чинним законодавством України;
к) з метою ефективнішого вирішення питань щодо надання благодійної допомоги, на власний розсуд проводити бартерний обмін пожертв, що надаються благодійниками, на інші матеріальні ресурси, більш необхідні категоріям населення, які потребують саме такої допомоги;
л) ідейно, організаційно та матеріально підгримувати інші благодійні організації, надавати допомогу в їх створенні.
4.10.З метою виконання своїх статутних завдань і поставленої мети, Фонд може створювати госпрозрахункові підприємства, установи й організації зі статусом юридичної особи, в порядку, встановленому чинним законодавством.
Створені Фондом підприємства, установи та організації підлягають державній реєстрації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених законодавством.
4.11.Члени фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а він не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.
4.12.Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції відповідно до чинного законодавства України.
4.13.Фонд користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
4.14.Філії, відділення та представництва Фонду як на території України, так і за її межами повинні легалізувати свою діяльність у відповідності з вимогами законодавства країни свого розташування і здійснювати свою діяльність відповідно до Положень, які затверджуються Правлінням Фонду.
4.15.Відділення, філії, представництва Фонду, створені на території України, реєструються в органах юстиції на місцях. Відділення після реєстрації набуває статусу юридичної особи. Відділення діють на підставі своїх положень які приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Правлінням Фонду. Положення не повинно суперечити Статуту Фонду. Філії та представництва Фонду реєструються в органах юстиції на місцях без надання статусу юридичної особи.
5. МАЙНО ТА КОШТИ ФОНДУ.
5.1.Фонд може мати у власності рухоме та нерухоме майно, транспортні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, набуте на законних підставах та необхідне для здійснення його статутної діяльності.
Фонд має право здійснювати щодо свого майна та коштів будь-які угоди, що не суперечать його статутним завданням та чинному законодавству України.
5.2.Джерелами формування майна та коштів Фонду є:
5.2.1. внески засновників, учасників Фонду та інших благодійників;
5.2.2. благодійні внески і пожертви, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формах;
5.2.3. надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертв, які надійшли від благодійників;
5.2.4. доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;
5.2.5. інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.3.Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.
5.4.Кошти та інше майно Фонду використовуються відповідно до чинного законодавства на втілення у життя статутних положень і напрямків діяльності Фонду, на організаційно-господарські витрати та на утримання штатного апарату Виконавчої дирекції.
Майно Фонду не може бути предметом застави.
5.5.Право власності на кошти та майно Фонду реалізують Загальні збори Фонду в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо використання та розпорядження майном покладаються Правлінням Фонду на створювані ним органи, або посадових осіб.
Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності в порядку і розмірах, встановлених Законом України «Про благодійництво та благодійну діяльність». Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків від кошторису Фонду в поточному році.
5.6.Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернено стягнення.
5.7.Засновники Фонду та його члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Фонду, як і Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновників та членів Фонду, крім випадків передбачених законодавством.
Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і організацій, рівно як і держава, й органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Фонду.
5.8.Фінансова діяльність Фонду здійснюється згідно з чинним законодавством, вона спрямована на благодійництво і не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
5.9. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
5.10. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
5.11. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
5.12.Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до законодавства України.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВИБУТТЯ ІЗ ФОНДУ.

6.1.Членами (учасниками) Фонду є його засновники та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку.
6.2.Членами Фонду можуть бути громадяни України, громадяни іноземних держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також учасниками – юридичні особи, які підтримують мету та завдання Фонду, визнають цей Статут, виконують рішення органів Фонду, надають матеріальну підтримку Фонду або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Фонду.
6.3.Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.
6.4.Засновники та члени (учасники) Фонду мають рівні права. Учасники Фонду – юридичні особи – діють через своїх повноважних представників.
6.5.Члени (учасники) Фонду в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, мають право:
6.5.1. брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;
6.5.2. обирати і бути обраними до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі, в інших структурних осередках та в заходах, що проводяться Фондом;
6.5.3. вносити пропозиції на розгляд вищого органу та інших органів Фонду;
6.5.4. отримувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Фонду, стану майна, доходів та витрат;
6.5.5. добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Загальних зборів.
6.5.6. брати участь у діяльності інших добровільних об'єднань без згоди Фонду.
Члени (учасники) Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду.
6.6.Члени (учасники) Фонду зобов'язані:
6.6.1. дотримуватись цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів членів Фонду;
6.6.2. виконувати свої зобов'язання перед Фондом, в тому числі пов'язані з майновою участю;
6.6.3. не допускати дій, які наносять Фонду моральну та матеріальну шкоду;
6.6.4. подавати допомогу у пропагуванні і досягненні його цілей і завдань;
6.6.5. нести інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.
6.6.6. сплачувати вступні та членські внески;
6.6.7. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Фонду.
6.7.Розміри вступних та членських внесків, порядок їх сплати визначається Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, що затверджується Правлінням.
6.8.Члени (учасники) вступають та вибувають з Фонду шляхом подачі заяви чи рішення колективу установи, підприємства, організації про вступ чи вихід з Фонду на розгляд керівного органу відділення Фонду, а при відсутності його безпосередньо до Правління Фонду. Заява має бути розглянута Правлінням в місячний термін.
6.9.Прийняття до складу членів Фонду здійснюється за умови:
визнання положень Статуту Фонду;
визнання цілей Фонду;
сприяння діяльності Фонду;
сплати вступного внеску в розмірі, що визначається Правлінням Фонду.
6.10.Член Фонду, який порушує статутні вимоги, перешкоджає своїми діями виконанню Фондом статутних завдань, може бути виключений зі складу членів Фонду за мотивованим рішенням Правління Фонду, що затверджується Конференцією з обов'язковим письмовим повідомленням цього члена Фонду. При прийнятті цього рішення Загальними зборами членів Фонду такий член у голосуванні участі не бере.
7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ.
7.1.Органами управління та контролю Фонду є:
а) Загальні збори членів Фонду (Конференція);
б) Правління Фонду;
в) Наглядова рада.
8. КОНФЕРЕНЦІЯ.
8.1.Вищим органом управління Фонду є Загальні збори членів Фонду (далі по тексту – Конференція). Конференція правомочна приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду. Конференція скликається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Час, місце проведення, норму представництва та порядок обрання делегатів Конференції встановлюється Правлінням Фонду.
8.2.Порядок денний Конференції визначається в рішенні Правління Фонду про скликання Конференції.
8.3.Позачергове скликання Конференції для вирішення термінових питань можливе або за рішенням Правління за своєю ініціативою, або на вимогу Наглядової Ради, або не менш як 1/3 членів Фонду. У пропозиції повинен бути чітко визначений порядок денний позачергової Конференції. Позачергова Конференція може бути скликана в будь-який час.
8.4.Про час та місце проведення Конференції члени Фонду мають бути повідомлені в письмовій формі Головою Фонду не пізніше, ніж за 14 днів до її проведення.
8.5.Конференція Фонду є правомочною  в разі присутності на ній не менш як 2/3 від загальної кількості членів Фонду. Кожен член Фонду має один голос.
8.6.До компетенції Конференції належать такі питання:
8.6.1. визначення основних напрямків діяльності Фонду, затвердження благодійних програм, які є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду, та планів, звітів про їх виконання;
8.6.2. затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
8.6.3. вибори Голови Фонду, членів Правління та Наглядової Ради терміном на 5 років та їх відкликання;
8.6.4. затвердження Положення про Наглядову Раду;
8.6.5. затвердження керівників відділень та координаторів представництв Фонду;
8.6.6. заслуховування, обговорення і затвердження звітів Голови, Правління;
8.6.7. заслуховування, обговорення і затвердження звітів та висновків Наглядової Ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;
8.6.8. прийняття рішення про припинення діяльності, ліквідацію, реорганізацію Фонду; вжиття заходів пов'язаних з цим;
8.6.9. реалізація права власності на кошти та майно Фонду;
8.6.10. визначення основних напрямків діяльності Фонду;
8.6.11. затвердження рішення Правління про виключення з членів (учасників) Фонду;
8.6.12. затвердження зразків печатки, символіки та атрибутики Фонду;
8.6.13. інші питання статутної діяльності Фонду.
8.7.Конференція вправі в установленому порядку приймати рішення про передачу частини своїх повноважень іншому органу або посадовій особі. Повноваження, передбачені п.п.8.6.1-8 належать до виключної компетенції Конференції і не можуть бути передані іншим органам Фонду.
8.8.Засідіння Конференції протоколюються. Всі рішення  приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх, за винятком питань обумовлених у п.п.8.6.3. та 8.6.8. Рішення з цих питань вважаються прийнятими лише тоді, коли за них проголосувало не менше 2/3 присутніх членів Фонду.
9. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ФОНДУ.
9.1.Виконавчим органом, що здійснює керівництво діяльністю Фонду в період між скликанням Конференції, є Правління, яке очолює Голова. Правління проводить свої засідання раз в три місяці. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 його членів.
9.2.Члени Правління, за винятком Голови, не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі.
9.3.Члени Правління в кількості до 3 осіб та Голова, який також є членом Правління, обираються Конференцією Фонду терміном на 5 років з числа членів Фонду.
9.4.До компетенції Правління відносяться такі питання:
9.4.1. визначення часу, місця та порядку денного Конференції Фонду;
9.4.2. виконання рішень Конференції, що належать до його компетенції;
9.4.3. здійснення загального керівництва діяльністю Фонду в період між проведенням Конференції;
9.4.4. позачергове скликання Конференції Фонду або за своєю ініціативою, або на вимогу Наглядової Ради, або не менше, ніж 1/3 від загальної кількості членів Фонду;
9.4.5. призначення координаторів представництв Фонду з подальшим затвердженням їх на конференції; підтвердження про створення відділень Фонду, затвердження Положення про них;
9.4.6. заслуховування та затвердження звітів керівників відділень, координаторів представництв Фонду;
9.4.7. визначення пріоритетності проектів і програм Фонду;
9.4.8. здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;
9.4.9. затвердження Положення про Виконавчу дирекцію та призначення виконавчого директора;
9.4.10. прийняття рішень про створення та припинення діяльності філій, відділень та представництв, затвердження Положень про них;
9.4.11. встановлення видів, розмірів і напрямків використання засобів і майна Фонду;
9.4.12. прийняття до  членів Фонду;
9.4.13. визначення розміру вступного внеску;
9.4.14. фінансування поточної діяльності Фонду;
9.4.15. надання Наглядовій Раді за її вимогою необхідної інформації про діяльність Фонду;
9.4.16. внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту та інших установчих документів Фонду;
9.4.17. скликання позачергової Конференції Фонду в разі відмови Голови від її скликання;
9.4.18. здійснення інших функцій, які не належать до виключної компетенції Конференції.
9.5.Усі рішення Правління приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів і засідання Правління оформляються у вигляді протоколів.
9.6.Голова  є вищою посадовою особою Фонду, обирається Конференцією, якщо за це проголосувало щонайменше 2/3 членів від загальної кількості присутніх, підзвітний Конференції і  несе відповідальність перед нею за виконання покладених на нього функцій.
Голова  без довіреності діє від імені Фонду, представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Голова може приймати рішення з усіх питань, які не віднесені до компетенції  Конференції.
9.7.До компетенції Голови  Фонду належать такі питання:
9.7.1. представництво Фонду у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном;
9.7.2. укладення без доручення угод та здійснення інших юридичних актів від імені Фонду;
9.7.3. затвердження балансів, річних звітів, кошторисів доходів і видатків, планів діяльності та інших документів Фонду;
9.7.4. право підпису фінансових документів, як першої особи Фонду; відкриття рахунків у банківських установах;
9.7.5. внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;
9.7.6. затвердження поданого Виконавчою дирекцією кошторису витрат на діяльність Фонду відповідно до п.5.5. цього Статуту.
9.8.Для забезпечення поточної діяльності благодійної організації може призначатись адміністративно-виконавчий орган – Виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором. Виконавча дирекція діє на підставі Положення про Виконавчу дирекцію, яке затверджує Правління. Виконавчий директор в межах наданих йому Правлінням повноважень:
- здійснює оперативне керівництво роботою Фонду;
- організовує роботу персоналу Фонду;
- приймає на роботу і звільняє штатних працівників Виконавчої дирекції Фонду;
- здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Правління.
10. НАГЛЯДОВА РАДА.
10.1.Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді, а також контроль за виконанням Статуту, рішень Конференції Фонду, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду, його структурних підрозділів, фінансово-господарською діяльністю Фонду здійснюється Наглядовою Радою, яка обирається Конференцією Фонду і їй підзвітна.
10.2.Порядок утворення, діяльності Наглядової Ради та її кількісний склад визначаються Положенням про Наглядову Раду, яке затверджується Конференцією Фонду.
10.3.Перевірки проводяться Наглядовою Радою за дорученням Конференції Фонду або з її власної ініціативи.
10.4.На вимогу Наглядової Ради їй повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб Фонду.
10.5.Наглядова Рада доповідає про результати проведених нею перевірок Конференції Фонду.
10.6.Члени Наглядової Ради вправі брати участь у засіданнях Конференції з правом дорадчого голосу.
10.7.Наглядова Рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової Ради Конференція Фонду не вправі затверджувати цей баланс.
10.8.Наглядова Рада може вимагати позачергового скликання Конференції Фонду у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Фонду або виявлення зловживань службовими посадовими особами Фонду.
11. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ.
11.1.Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та  благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.
11.2.Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.
11.3.Фонд забезпечує виконання вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» в тому числі вільний доступ до своїх звітів документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку з своїм становищем у Фонді, крім тих, що передбачені Законом України «Про благодійну діяльність  та благодійні організації».
12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ.
12.1.Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
12.2.Реорганізація Фонду здійснюється на підставі рішення Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на Конференції делегатів чи членів (учасників) Фонду. При ухваленні рішення про реорганізацію вирішується питання про правонаступників Фонду. Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку та здійснення підприємницької діяльності.
12.3.Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення Конференції, якщо за нього  проголосувало не менш 2/3 присутніх на Конференції делегатів чи членів (учасників) Фонду, або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
12.4.Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням Конференції, або органу, який прийняв рішення про ліквідацію.
12.5.Кошти та інше майно Фонду, в тому числі у випадках його ліквідації, не може розподілятися між його членами і використовується тільки на виконання статутних завдань Фонду або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовуються в доход держави.
12.6.При ліквідації Фонду ліквідовується заборгованість перед державними та громадськими організаціями, а також приватними особами.
12.7.Фонд втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ.
13.1.Зміни та доповнення до Статуту Фонду затверджуються 2/3 голосів делегатів чи членів (учасників) Фонду, присутніх на Конференції.
13.2.Питання про внесення змін та доповнень до Статуту Фонду включається до порядку денного Конференції на вимогу Голови , Правління Фонду, Наглядової Ради, або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів Фонду.
13.3.Про зміни та доповнення, що сталися у статутних документах, Фонд повідомляє відповідні державні реєстраційні органи України в десятиденний термін з дня їх затвердження.